ดีดี เทค
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

การคำนวณโหลดการใช้ไฟฟ้า


การคำนวณโหลดการใช้ไฟฟ้า

การคำนวณโหลดการใช้ไฟฟ้า

การนำแผงเซลส์แสงอาทิตย์ (Solar Panel) ไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ การคำนวนโหลดการใช้ไฟฟ้า เพื่อจะได้สามารถคำนวนปริมาณและขนาดแผงเซลส์แสงอาทิตย์ (Solar Panle) ให้เพียงพอกับปริมาณการใช้ ไฟฟ้าในแต่ละวัน และจำนวนชั่วโมงการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวัน